No. 2319


Myself alone

Heading to the moor’s end—

The autumn sky.

ware hitori / yuku no no sue ya / aki no sora

我一人行く野の末や秋の空


css.php